شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه تحلیل دقیق و منطقی در انتخاب
ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری

ارسال فیش واریز بانکی حق تقدم و گواهینامه حق تقدم تکمیل شده

ارسال فیش واریز بانکی حق تقدم و گواهینامه حق تقدم تکمیل شده


  • تذکر:

    سهامداران محترم لطفا جهت تسریع در انطابق وجوه واریز بانکی با اطلاعات شما حتما فرم ذیل را تکمیل نمایید.


  • در این قسمت فقط 3 حرف کد بورسی به فارسی وارد شود.
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 99999 را وارد نمایید .
    در این قسمت فقط 5 شماره بخش عددی کد بورسی وارد شود.