شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه تحلیل دقیق و منطقی در انتخاب
ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری

«وبیمه» به تابلوی اصلی بورس راه یافت

به گزارش صدای بورس، طی ماه گذشته با توجه به اطلاعات مناسب آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و سایر شرایط مندرج در مواد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش که در پایان مرداد هر سال از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه موفق شد شرایط تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران را کسب کند.براین اساس نماد معاملاتی این شرکت از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شود.
در این راستا امیدواریم با تداوم رعایت قوانین و دستورالعمل های مقرر، شاهد رشد و تعالی روز افزون شرکت، در بورس اوراق بهادار تهران باشیم.