سهامداران

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ عبارتند از:

سهاداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
1
شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
9.429 B
58.92
2
BFM صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني صبانيك
2.877 B
17.98
3
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني صبانيك
1.06 B
6.62
4
صندوق بازنشستگي.ك.ب.مركزي جمهوري اسلامي ايران
204 M
1.27