درباره ما

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام ) در تاريخ 09/03/1375 تحت شماره 121918 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. تقاضاي پذيرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ 09/10/1377 هيئت پذيرش اوراق بهادار به تصويب رسيد و از تاريخ 05/02/1378 نام شركت در گروه “سرمايه گذاري ها و واسطه گري هاي مالي ” و با نماد “وبيمه” به عنوان دويست و هشتاد و هفتمين شركت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.