مدیران اجرائی

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

KKH07775
محمد هنرمند قالی باف معاونت سرمایه گذاری
KKH07794
منیر صعودی معاونت مالی و اداری
no-pic
حسین شمس آرا رییس حراست