چارت سازمانی

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

نمودار تشکیلات کلان سازمانی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)

مصوب جلسه مورخ 1397/05/13 هیئت مدیره

چارت سازمانی صنعت بیمه