آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31   الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار […]